0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری،قیمت گچ و خاک

The cost of building plastering

 

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری،قیمت گچ و خاک در سال 1402

 

دستمزد سفید کاری ساختمان

 

سفید کاری کامل ( آستر و رویه)

قیمت =  95/000  تومان                                                    مبنای محاسبه =  مترمربع                                                          توضیحات = قسمت هایی که ضخامت گچ از 3 سانت تجاوز کند دوبله محاسبه می شود.

 

سفیدکاری راه پله ( آستر و رویه)

قیمت =  120/000  تومان                                                          مبنای محاسبه = متر مربع                                                    توضیحات = قسمت هایی که ضخامت گچ از 3 سانت تجاوز کند دوبله محاسبه می شود.

 

سفید کاری آستر

قیمت = 55/000  تومان                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                   توضیحات = قسمت هایی که ضخامت گچ از 3 سانت تجاوز کند دوبله محاسبه می شود.

 

آستر (کار های بدون رویه و ابزار)

قیمت =  65/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                     توضیحات = قسمت هایی که ضخامت گچ از 3 سانت تجاوز کند دوبله محاسبه می شود.

 

سفید کاری رویه (کار های بدون ابزار)

قیمت =  50/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                   توضیحات = قسمت هایی که ضخامت گچ از 3 سانت تجاوز کند دوبله محاسبه می شود.

 

سفید کاری رویه (کار های دارای ابزار)

قیمت =  40/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                    توضیحات = قسمت هایی که ضخامت گچ از 3 سانت تجاوز کند دوبله محاسبه می شود.

 

سفید کاری روی رابیتس (چشمه گیری آستر و رویه)

قیمت =  190/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                  توضیحات = قسمت هایی که ضخامت گچ از 3 سانت تجاوز کند دوبله محاسبه می شود.

 

 

 

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری،قیمت گچ و خاک

 

 

 

سفید کاری بغل پله (آستر و رویه)

قیمت =  100/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                 توضیحات = قسمت هایی که ضخامت گچ از 3 سانت تجاوز کند دوبله محاسبه می شود.

 

سفید کاری و گچ و خاک روی پودر و ستون یک لبه تا عرض 50 سانتی متر (آستر و رویه)

قیمت =  110/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                 توضیحات = بین عرض 50 تا 75 سانتی متر 30% افزایش قیمت دارد.

 

سفید کاری و گچ و خاک روی پودر و ستون دو لبه تا عرض 50 سانتی متر (آستر و رویه)

قیمت =  205/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                 توضیحات = بین عرض 50 تا 75 سانتی متر 30% افزایش قیمت دارد.

 

گچ و خاک 

قیمت =  50/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                            توضیحات = ویژه شهرستان سمنان

قسمت هایی که ضخامت گچ از 3 سانت تجاوز کند دوبله محاسبه می شود. 

 

سفید ساده یا کشته کشی

قیمت =  65/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                            توضیحات =

ویژه شهرستان سمنان

قسمت هایی که ضخامت گچ از 3 سانت تجاوز کند دوبله محاسبه می شود. 

 

سفید ساده یا زنده کشی

قیمت =  60/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                 توضیحات =

ویژه شهرستان سمنان

قسمت هایی که ضخامت گچ از 3 سانت تجاوز کند دوبله محاسبه می شود. 

 

 

 

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری،قیمت گچ و خاک

 

 

 

گچ و سیمان یا گیپتون (ماله کش)

قیمت =  35/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                 توضیحات = 

 

آرک ساده

قیمت =  310/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = 

 

آرک کابینتی

قیمت =  530/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = 

 

آرک معلق

قیمت =  625/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = 

 

آرک با طرح فلکسی

قیمت =  1/000/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = 

 

ستون گرد و چهارگوش (شامل آستر و رویه و ابزار)

قیمت =  1/575/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = تا قطر 50 سانتی متر

 

نیم ستون گرد وتخت

قیمت =  665/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = 

 

سر ستون دولبه زیر آرک

قیمت =  160/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                توضیحات = 

 

 

 

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری،قیمت گچ و خاک

 

 

 

گلویه تا عرض 20

قیمت =  140/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = 

 

گلویه نور مخفی تا عرض 20 سانتی متر

قیمت =  150/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = 

 

نور مخفی اتوبوسی بدون ابزار (شامل دو زاویه قائمه)

قیمت =  275/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = ابزار وگلویه نور مخفی جداگانه مطابغ تعرفه محاسبه می گردد.(در کارهای موج با 30% افزایش محاسبه می گردد.

 

نور مخفی اتوبوسی بدون ابزار (شامل یک زاویه قائمه)

قیمت =  175/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = ابزار روی آن جداگانه محاسبه می گردد.

 

ابزار سقفی و دیواری و فتیله تا عرض 10 سانتی متر

قیمت =  65/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = 10 سانت به بالا هر سانت با 4000 تومان افزایش محاسبه می گردد.

 

ابزار  فتیله و تسمه تا عرض 6 سانتی متر

قیمت =  50/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = 6 سانت به بالا مطابق ابزار سقفی و دیواری محاسبه می گردد.

 

دور لامپی

گرد تک کشو ساده

قیمت =  300/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                توضیحات = 

 

گرد دو کشو ساده

قیمت =  420/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                توضیحات =

 

کاسه لوستری با جک

قیمت =  1/445/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                توضیحات = شعاع یک متر

 

 

 

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری،قیمت گچ و خاک

 

 

 

قالب ریزی جا پرده با نصب تا عرض 25

قیمت =  205/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = قسمت پشت اتوبوسی که برای نصب پرده از دیوار جدا می گردد هر متر طول 70/000 تومان می باشد.

 

ابزار قاشقی یک لبه

قیمت =  85/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات =

 

نصب فریم هالوژن یا گردبر

قیمت =  25/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                توضیحات =

 

فلکسی تا عرض 70 سانتی متر

قیمت =  10/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = سانت طول                                                                توضیحات = زیر 70 سانت هم مبنا 70 است.(مجموع یک طول و یک عرض ملاک محاسبه می باشد)

 

ابزار کشو بغل در و قرنیز

قیمت =  20/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = تا عرض 2 سانت و عمق 1 سانت.

 

ابزار قفلی

قیمت =  80/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات =

 

انواع گل سقفی ، برش ابزار

قیمت =  توافق طرفین                                                          مبنای محاسبه =                                                                 توضیحات = در صورت عدم توافق نظر کارشناس منتخب انجمن ملاک می باشد.

 

نصب درب بخاری

قیمت =  65/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                توضیحات =

 

نصب هلالی شکل کناره درب و پنجره

قیمت =  90/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                توضیحات = تا عرض 15 سانت

 

 

 

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری،قیمت گچ و خاک

 

 

 

حاشیه کاری

 

حاشیه خط کوفی (ورساچه)

قیمت =  400/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = حداقل برش بلند 10 الی 15 سانتی متر

 

حاشیه خط کوفی (ورساچه)

قیمت =  360/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = حد فاصل برش بلند 25 الی 35 سانتی متر

 

حاشیه مروارید (1/5*1/5) سانتی متر پیوسته

قیمت =  625/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات =

 

حاشیه مروارید (1/5*1/5) سانتی متر ناپیوسته

قیمت =  420/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات =

 

حاشیه خشت ساده تا دندانه 4سانتی متر

قیمت =  160/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات =

 

حاشیه برگ چدن بدون قلم خوردگی

قیمت =  710/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = تا عرض 10 سانتی متر

 

ریسه خرمایی دو برگی تا قطر 3 سانتی متر

قیمت =  595/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات =

 

حاشیه دندان موشی تا دندانه 4 سانتی متر

قیمت =  275/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات =

 

حاشیه دندان موشی تا دندانه 7 سانتی متر

قیمت =  210/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات =

 

 

 

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری،قیمت گچ و خاک

 

 

 

حاشیه تخم مرغی تا عرض 5 سانتی متر

قیمت =  695/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات =

 

حاشیه تخم مرغی تا عرض 8 سانتی متر

قیمت =  580/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات =

 

ریسه خرمایی 3 برگی تا قطر 3 سانتی متر

قیمت =  645/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات =

 

حاشیه کوفی (ورساچه) ابزار سه خط

قیمت =  210/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                توضیحات = حد فاصل برش بلند 25 تا 35 سانتی متر

 

کاهگل سنتی با گروم گیری با 2 سانت

قیمت =  95/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                توضیحات =

 

کاهگل سنتی با گروم گیری با 4 سانت

قیمت =  115/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                توضیحات =

 

دستمزد استاد گچ کار روزمزد (آستر و رویه کش و ابزار زن)

قیمت =  950/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = روزانه                                                               توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما و طراح

 

دستمزد وردست گچ کار (آسترکش و رویه کش)

قیمت =  500/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = روزانه                                                               توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

دستمزد شاگرد گچ کار

قیمت =  350/000 تومان                                                           مبنای محاسبه = روزانه                                                               توضیحات =

 

نصب ابزار و گل های پیش ساخته معادل قیمت خرید اجرت نصب دریافت می گردد.در ابزار ها مبنای محاسبه متر طول و در گل ها عدد می باشد.

 

 

 

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری،قیمت گچ و خاک

 

 

 

توضیحات

چنانچه روی پودر ها با رابیتس پوشیده شود 20% به نرخ پودرها افزایش تعلق می گیرد.

در زمان متراژ کار ، درب ها و پنجره ها می بایست به صورت کامل کسر گردد.

انجام گچ کاری نبش درب و پنجره در پذیرایی و اتاق تا 7 نبش در هر یک ، بر عهده استادکار و روی کار آستر و رویه محاسبه می گردد.(به استثنای نبش های هلالی).

چنانچه تعداد نبش های درب و پنجره های پذیرایی و اتاق ها در هر یک ، از 7 نبش بیشتر باشد ، هر نبش متر طول 50/000 تومان مازاد بر سفیدکاری محاسبه می گردد.

اجرای کلیه آیتم های نرخ نامه تا ارتفاع 3 متر می باشد.

انجام کلیه آیتمهای نرخ نامه در ارتفاع 3 تا 5 متر در دیوارها (کل دیوار) 30% افزایش و در سقف ها 50% افزایش محاسبه می گردد.

اجرای کلیه آیتمهای نرخ نامه در ارتفاع 5 تا 10 متر در دیوارها (کل دیوار) 40% افزایش و در سقف ها 100% افزایش محاسبه می گردد.

 

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری،قیمت گچ و خاک

 

 

درصورت هرگونه اعتراض ، کار انجام شده توسط کارشناسان خبره انجمن مورد بررسی قرار گرفته نوع کار و قیمت آن تعیین می گردد.

کلیه مواردی که در نرخ نامه بصورت توافقی اعلام شده ، میبایست بین طرفین قرارداد منعقد که طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم الاجرا بوده و انجمن هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

شوره زنجاب و پین جزء ایرادات کار گچ کار نمی باشد که تشخیص آن با کارشناسان خبره انجمن می باشد.

کلیه قیمت های مصوب کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی  استان سمنان مربوط به کار درجه یک است و بدون مهر انجمن صنفی شهرستان مربوطه فاقد اعتبار می باشد.

حمل مصالح به کارگاه و تقسیم آن در طبقات به عهده کارفرما می باشد.

استادکاران ساختمانی حق کارشناسی و اظهار نظر نسبت به کار یکدیگر را نداشته و کارشناسی می بایست توسط کارشناسان رسمی و یا خبره دادگستری و انجمن کارگران ساختمانی صورت گیرد.

در کار های روزمزد تامین صبحانه کارگر و استادکار با کارفرما می باشد.

در کار هایی که روی گچ کناف کار می شود آستر با 30% افزایش قیمت محاسبه می شود.

 

 

 

READ  دستمزد لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی،قیمت لوله کشی آب و فاضلاب