0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

قیمت رابیتس کاری،نرخ نامه جوشکاری کاذب،هزینه اجرای سقف کاذب و آرک در سال 1402

The price of rabits work, the false welding rate, the cost of false ceiling and arch implementation in 1402

 

 

 

قیمت رابیتس کاری،نرخ نامه جوشکاری کاذب،هزینه اجرای سقف کاذب و آرک در سال 1402

 

 

 

 

هزینه اجرای سقف کاذب

 

ارتفاع از 10 تا 30 سانتی متر

قیمت (تومان) = 80/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                              توضیحات = 

 

ارتفاع از 30 تا 100 سانتی متر

قیمت (تومان) = 100/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                              توضیحات =

 

ارتفاع از 100 تا 150 سانتی متر

قیمت (تومان) = 120/000                                                             مبنای محاسبه = متر مربع                                                              توضیحات =

 

 

 

 

اتوبوسی روی کاذب

 

ساده

قیمت (تومان) = 95/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                           توضیحات = در زمان متراژ لبه داخلی کار محاسبه می گردد و ارتفاع اتوبوسی در صورتی که از 20 سانت تجاوز کند به ازای هر 2 سانت هر متر طول 5/000 تومان اضافه می گردد.

 

 

لبه دار

قیمت (تومان) = 110/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                            توضیحات = در زمان متراژ لبه داخلی کار محاسبه می گردد و ارتفاع اتوبوسی در صورتی که از 20 سانت تجاوز کند به ازای هر 2 سانت هر متر طول 5/000 تومان اضافه می گردد.

 

 

موجی

قیمت (تومان) = 170/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                              توضیحات = در زمان متراژ لبه داخلی کار محاسبه می گردد و ارتفاع اتوبوسی در صورتی که از 20 سانت تجاوز کند به ازای هر 2 سانت هر متر طول 5/000 تومان اضافه می گردد.

 

 

 

 

 

اتوبوسی روی سطح غیر کاذب

 

ساده

قیمت (تومان) = 125/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                           توضیحات = ارتفاع اتوبوسی در صورتی که از 20 سانت تجاوز کند به ازای هر 2 سانت هر متر طول 5/000 تومان اضافه می گردد.

 

 

لبه دار

قیمت (تومان) = 145/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                            توضیحات = ارتفاع اتوبوسی در صورتی که از 20 سانت تجاوز کند به ازای هر 2 سانت هر متر طول 5/000 تومان اضافه می گردد.

 

 

موجی

قیمت (تومان) = 170/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                              توضیحات = ارتفاع اتوبوسی در صورتی که از 20 سانت تجاوز کند به ازای هر 2 سانت هر متر طول 5/000 تومان اضافه می گردد.

 

 

 

 

 

 

قیمت رابیتس کاری،نرخ نامه جوشکاری کاذب،هزینه اجرای سقف کاذب و آرک در سال 1402

 

 

 

 

 

 

فلکسی

قیمت (تومان) = 70/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                              توضیحات = محیط فلکسی متر شود.

 

فلکسی اشکال مختلف

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                             مبنای محاسبه = عدد                                                              توضیحات =

 

دایره (مقعر و محدب )

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                         توضیحات =

 

بیضی (مقعر و محدب )

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                             توضیحات =

 

گل های سقفی

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                             مبنای محاسبه = عدد                                                              توضیحات =

 

دکور میز ( LCD ) روی دیوار

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                             مبنای محاسبه = عدد                                                              توضیحات =

 

اتوبوسی کنج کنار هلالی

قیمت (تومان) = 170/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                              توضیحات = 

 

ساپورت زیر لوله

قیمت (تومان) = 30/000                                                             مبنای محاسبه = عدد                                                              توضیحات =

 

چنگه لوستر

قیمت (تومان) = 40/000                                                             مبنای محاسبه = عدد                                                              توضیحات = وسط اتاق

 

نبشی روی نما  جهت کار سنگ

قیمت (تومان) = 90/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                            توضیحات = بدون رابیتس

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت رابیتس کاری،نرخ نامه جوشکاری کاذب،هزینه اجرای سقف کاذب و آرک در سال 1402

 

 

 

 

 

 

آرک ساده

قیمت (تومان) = 95/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                              توضیحات =

 

آرک موج دار

قیمت (تومان) = 170/000                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                              توضیحات =

 

آرک طرح دار

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                           توضیحات =

 

آرک موج ( ورودی هال و پذیرایی و آشپزخانه )

قیمت (تومان) = 170/000                                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                              توضیحات =

 

اشکال مختلف روی دیوار هال و پذیرایی ( موج روی دیوار )

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                              مبنای محاسبه = متر طول                                                              توضیحات = از عرض 40 سانتی متر الی 1 متر کاذب جدا محاسبه می شود.

 

کاذب زیر پله ساده تا عرض 1 متر

قیمت (تومان) = 100/000                                                                  مبنای محاسبه = متر طول                                                              توضیحات = نور مخفی جدا محاسبه می شود.از عرض 1 متر به بالا متر مربع مبنای محاسبه می باشد.

 

 

کاذب زیر پله گرد

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                             مبنای محاسبه = متر طول                                                           توضیحات = بستگی به سازه دارد ( بتن یا اسکلت آهن )

 

جوشکاری ( استادکار به همراه شاگرد ) تا 3 ساعت

قیمت (تومان) = 250/000                                                            مبنای محاسبه = ساعتی                                                           توضیحات =

 

جوشکاری ( استادکار به همراه شاگرد ) بیشتر از 3 ساعت

قیمت (تومان) = 200/000                                                            مبنای محاسبه = ساعتی                                                           توضیحات =

 

 

دستمزد استادکار و شاگرد جوشکاری

 

استادکار جوشکار ( با تجهیزات )

قیمت (تومان) = 950/000                                                             مبنای محاسبه = روزانه                                                           توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما ( تهیه مصالح مصرفی با کارفرما می باشد ) 

 

استادکار جوشکار ( بدون تجهیزات )

قیمت (تومان) = 650/000                                                             مبنای محاسبه = روزانه                                                           توضیحات = مخاطب اصلی استادکار ( تهیه مصالح مصرفی با کارفرما می باشد ) 

 

شاگرد جوشکار

قیمت (تومان) = 400/000                                                             مبنای محاسبه = روزانه                                                              توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

 

 

 

 

قیمت رابیتس کاری،نرخ نامه جوشکاری کاذب،هزینه اجرای سقف کاذب و آرک در سال 1402

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

انجام هر گونه کار خارج از نرخ نامه به صورت توافقی می باشد.

در صورت هرگونه اعتراض ، کار انجام شده توسط کارشناسان خبره انجمن مورد بررسی قرار گرفته نوع کار و قیمت آن تعیین می گردد.

کلیه مواردی که در نرخ نامه بصورت توافقی اعلام شده می بایست بین طرفین ، قرارداد منعقد شود که طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم الاجرا بوده و انجمن هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

حمل مصالح به کارگاه و تقسیم آن در طبقات به عهده کارفرما است.

استاد کاران ساختمانی حق کارشناسی و اظهار نظر نسبت به کار یکدیگر را نداشته و کارشناسی می بایست توسط کارشناسان رسمی و یا خبره دادگستری و انجمن کارگران ساختمانی صورت گیرد.

تامین ابزار ایمنی و بهداشتی با کارفرما می باشد.

در کارهای روزمزد تامین صبحانه کارگر و استاد کار با کارفرما می باشد.

کلیه قیمت های مصوب کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان سمنان مربوط به کار درجه یک است و بدون مهر انجمن صنفی شهرستان مربوطه فاقد اعتبار می باشد.

اجرای کلیه آیتم های نرخ نامه در ارتفاع 3 تا 5 متر با 40% افزایش محاسبه می گردد.

اجرای کلیه آیتم های نرخ نامه در ارتفاع 5 تا 10 متر با 60% افزایش محاسبه می گردد.

 

 

 

 

قیمت رابیتس کاری،نرخ نامه جوشکاری کاذب،هزینه اجرای سقف کاذب و آرک در سال 1402

 

 

 

 

سایر مطالب سایت

 

دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری

 

قیمت نقاشی ساختمان و دستمزد نقاش،هزینه نقاشی ساختمان بر اساس نرخ اتحادیه

 

دستمزد لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی،قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

 

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری،قیمت گچ و خاک

 

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

 

قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق

 

دستمزد لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی،قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان
READ  دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری،کاشیکاری