0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

قرارداد اجرای اسکلت بتن-نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی-تعهدات کارفرما و پیمانکار

 

برگه اول

باسمه تعالی

 « قرارداد اجرای اسکلت بتن »

 

قرارداد حاضر جهت اجرای اسکلت بتنی ساختمان تجاری یا مسکونی که در تاریخ       /       /         بین آقای ……………………….، فرزند  ……………………….. ، صادره  ………………… با کد ملی ………………………….. که پیمانکار می باشد. و از طرف دیگر آقای …………………………. فرزند ……………….. صادره ………………… و با کد ملی ……………………… که کارفرمای ساختمان میباشد تنظیم می شود.

ماده 1) موضوع قرار داد:

اجرای یک ساختمان به تعداد ……. سقف ، فونداسیون و خرپشته که مطابق با نقشه موجود آن.

 

ماده 2) محل اجرای ساختمان:

محل اجرای ساختمان واقع در …………………………………………………………………………………………………………………..که به رویت پیمانکار رسیده و از موقعیت و وضعیت آن محل آگاه می باشد.

 

ماده 3) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ شروع      /      /       به مدت ………..روز برای هر سقف و فونداسیون می باشد.

 

ماده 4) محتویات قرارداد:

1.  قالب بندی کلیه ستون ها و سقف ها و تیرها.

2.  کلیه قالب های فلزی و تخته های مصرفی سالم می باشند.

3.  بتن مصرفی سقف ، فونداسیون و ستون ها با آزمایش و استاندارد انجام می شود.

4.  آرماتوربندی و بتن ریزی ستون ها و سقف ها طبق نقشه و تایید مهندس ناظر سازه می باشد.

5.  حدالامکان ارتفاع سقف های مسکونی 3 متر می باشد.

6.  فضاهای خالی در نقشه که شامل : راه پله ها , نورگیر و ورودی رمپ که به علت صفحه گذاری و قالب بندی انجام می                  شود،متراژ آن کامل حساب می شود و صفحه گذاری در پیشانی پودر ها ، نما ، بازشوها و نیم بالکنها عددی حساب می شود.

7. مساحت دال بتن ، راه پله بتن ، دیوار های بتنی و خرپشته متراژ آن 2 برابر متراژ سقف محاسبه می شود.

8. اجرای فونداسیون که شامل آرماتوربندی و بتن ریزی و آکس بندی می باشد 60% درصد متراژ یک سقفمحاسبه میشود.

 

 

قرارداد اجرای اسکلت بتن

 

قرارداد اجرای اسکلت بتن

برگه دوم

9.  اگرچه اجرای فونداسیون به صورت آرماتوربندی ، آکس بندی ، دیوار چینی یا قالب بندی ، پلاستیک دور  دیوارها و مهار کردن دیوار ها در موقع بتن ریزی را پیمانکار انجام دهد متراژ فونداسیون برابر با متراژ سقف کامل حساب می شود.

10.  قالب بندی و آرماتوربندی چاله آسانسور که همزمان با اجرای فونداسیون انجام شود ، هزینه ی آن به مبلغ ………………….ریال محاسبه می شود.

11.  پرهیز از اضافه کردن مطالب جدید به نقشه در حین انجام کار از سمت کارفرما یا ناظر سازه و در صورت انجام منجر به قرارداد مجدد می باشد.

 

ماده 5) تعهدات پیمانکار:

1.  پیمانکار متعهد است اسکلت سازه را طبق نقشه به تایید مهندس ناظر سازه در هر مرحله از سقف و ستون ها برساند.

2.  پیمانکار می بایست در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز می باشد ، حضور داشته باشد.

3.  پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرای عملیات ساخت پروژه می باشد و در صورتی که  هرگونه تأخیر  از طرف پیمانکار باشد ، خسارت وارده متوجه وی خواهد شد.

4.  پیمانکار اقرار می نماید دارای توانایی های مالی و فنی و ابزار کار می باشد.

5.  رعایت شاقولی بودن و تراز بودن قالب ها الزامی می باشد و پیمانکار متعهد به اجرای آن می باشد.

6.  پیمانکار حق واگذاری کار را به غیر ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت کامل تام الاختیار خواهد داشت.

7.  پیمانکار متعهد می گردد به منظور عدم توقف عملیات اجرایی می بایست حداقل 5 روز قبلتر مصالح مورد نیاز را کتباً اعلام نماید ، در غیر این صورت تأخیرات ناشی از عملیات اجرایی متوجه پیمانکار می باشد.

8.  پیمانکار متعهد است  به استفاده مناسب و صرفه جویی های لازم از مصالح ، و از اقداماتی که منجر به ضرر و زیان کارفرما می باشد جلوگیری کند.

 

ماده 6) مبلغ قرار داد:

مبلغ قرار داد بر اساس پیشنهاد پیمانکار که با توجه به جمیع جهات برآورده شده است از قرار هر متر مربع ………………………..ریال می باشد.

 

ماده 7) نحوه پرداخت:

اولین پرداخت پس از اجرا و بتن ریزی فونداسیون و کسر 10% درصد حسن انجام کار و پر داخت های بعدی پس از اجرای هر سقف ، کامل پرداخته می شود.اجرای سقف خرپشته در مرحله آخر کار تسویه می شود.

 

قرارداد اجرای اسکلت بتن

برگه سوم

ماده 8) تعهدات کارفرما:

1.  گودبرداری زمین ، کنده کاری و صاف کردن کف زمین.

2.  مصالح مصرفی که کارفرما  موظف به تهیه آنها می باشد ، شامل : بتن – میلگرد – یونولیت – پلاستیک – تیرچه –  میخ –  بالابر – جرثقیل – سیم آرماتور بندی و قالب بندی – و همچنین تهیه آب و برق در مرحله اول شروع کار و در نزدیک ترین  محل به ساختمان.

3.  ایمن و عایق کردن سیم های برق و مراقبت و محافظت از محل عبور عابرین در اطراف ساختمان و همسایه های مجاور آن.

4.  کارفرما در مرحله اول کار موظف به ساختن اتاقک در سر ساختمان برای جلوگیری از سرقت اموال خود و پیمانکار می باشد.

5.  داربست بستن سقف ها و بازشوهایی که ارتفاع دارند به عهده کارفرما می باشد.

6.  کارفرما تعهد می نماید مصالح کار را به موقع تهیه و در اختیار پیمانکار قرار دهد.

7.  نگهداری بتن در برابر عوامل جوی از نظیر باران سرما و گرما به عهده کارفرما می باشد.

8.  کارفرما تعهد می نماید مبالغ پیمان را درموعدهای مقرر شده در قرارداد به پیمانکار پرداخت کند.

9.  کارفرما در چهار چوب بیمه پروانه ساختمان موظف می باشد ساختمان در دست ساخت خود را بیمه تکمیلی حوادث ناشی از کار نماید و همکاری لازم را با پیمانکار در صورت بروز هر حادثه و در اختیار قرار دادن بیمه نامه به پیمانکار نماید.

 

ماده 9) موارد فسخ قرارداد :

1.  عدم رعایت مشخصات فنی و دستورالعمل های مهندسی و با گزارش در دستگاه نظارت.

2.  عدم توانایی لازم به منظور نیازمندیهای پروژه.

3.  واگذاری قرارداد به غیر ( مگر با اجازه کتبی کارفرما ).

4.تأخیر در زمان اجرای پروژه بیش از 20 روز از سوی طرقین.

 

ماده 10) خسارت تأخیر زمان کار :

در صورت هر اقدامی یا ترک فعلی از سوی  کارفرما یا پیمانکار در هر یک از مراحل کار ، که منجر به تأخیر زمان کار شود ، کارفرما و پیمانکار موظف به مبلغ ……………………………ریال خسارت در حق طرف دیگر می باشند.

 

 امضاء کارفرما                                          امضاء پیمانکار                                          امضاء شاهد

قرار داد اجرای اسکلت بتنی

اجرای فونداسیون و ستون بتن آرمه در روستای دهملای شاهرود

قرار داد اجرای سقف بتن آرمه

کلبه آنلاین اجرای اسکلت بتن و پروژه های آرماتوربندی اجرای فونداسیون سوله

قرارداد اجرای سقف تیرچه بلوک

پروژه اجرای سقف بتن آرمه با متراژ 100 متر مربع در روستای دهملای شاهرود

قرارداد اجرای فونداسیون

اسماعیل صدیقی مجری پروژه های ساختمانی بتنی-اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن

قرارداد کار

آرماتوربندی و اجرای اسکلت بتن اجرای فونداسیون و ستون و سقف بتنی

قرار داد اسکلت بتن

دستمزد لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی،قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

قرارداد اجرای اسکلت بتن-نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی-تعهدات کارفرما و پیمانکار

اجرای اسکلت بتن با 6 سقف و متراژ 250 متز مربع در شهر شاهرود

وبلاگ کلبه آنلاین؛مقالات آموزشی و مفید در حوضه ساختمان سازی در ایران

ساختمان سازی و آپارتمان،مقالات آموزشی و مفید در حوضه ساخت و ساز در ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract for construction of concrete structures