09191742207___09022324500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر

 

 

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر در سال 1401

 

 

حق الزحمه آرماتوربندی

 

دستمزد آرماتوربندی

دستمزد استادکار ماهر و نقشه خوان آرماتوربند (با مهارت کامل)

حقوق = 700/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد کارگر ماهر آرماتوربند

حقوق = 350/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = انبر به دست

 

دستمزد کارگر آرماتوربند

حقوق = 260/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = آشنا به وسایل کار

 

 

 

حق الزحمه سفت کاری

 

دستمزد کارگر و بنا

دستمزد استادکار بنا

حقوق = 650/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد کارگر بنا

حقوق = 260/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

 

 

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر

 

 

حق الزحمه گچ کاری

 

دستمزد گچ کار

دستمزد استادکار گچکار (آستر و رویه کش و ابزار زن)

حقوق = 650/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد وردست گچکار (آستر و رویه کش)

حقوق = 330/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

دستمزد کارگر گچکاری

حقوق = 220/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = _

 

 

 

 

حق الزحمه کاشیکاری

 

دستمزد کاشیکار

دستمزد استادکار کاشیکار

حقوق = 650/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد کارگر کاشیکار

حقوق = 240/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

 

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر

 

 

 

حق الزحمه سنگ کاری

 

دستمزد سنگ کار

دستمزد استادکار سنگ کار

حقوق = 650/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد کارگر سنگ کار

حقوق = 240/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

 

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر

 

 

حق الزحمه نقاشی ساختمان

 

دستمزد نقاش ساختمان

دستمزد استادکار نقاش (ماهر و درجه 1 با کلیه ابزارآلات)

حقوق = 630/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد کارگر نقاش

حقوق = 200/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                      توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

 

READ  دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز