0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری،دستمزد کاشی کاری

 

دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری،دستمزد کاشی کاری درسال 1402

 

هزینه اجرای کاشی کاری

 

کاشی کاری روی دیوار بتنی و قیره گونی و ایزوگام

قیمت (تومان) = 130/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

کاشی کاری روی دیوار سفال و آجر گری

قیمت (تومان) = 125/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات = کاشی بدون بند

 

کاشی کاری نورگیر و گلخانه (تا یک طبقه)

قیمت (تومان) = 125/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات = جهت هر طبقه 25% به قیمت مبنا اضافه می شود.

 

کاشی چسبی معمولی

قیمت (تومان) = 125/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

کاشی چسبی آنتیک

قیمت (تومان) = 200/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

 

 

دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری،دستمزد کاشی کاری

 

 

بستن سر طاق درب و پنجره

قیمت (تومان) = 150/000                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                   توضیحات = زیر یک،یک متر محاسبه شود.

 

کاشی سقف سرویس

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                  توضیحات =

 

کاشی چسبی بین کابینت

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                          مبنای محاسبه = توافق طرفین                                                                   توضیحات =

 

نوار ساده

قیمت (تومان) = 50/000                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                  توضیحات =

 

نوار معمولی طرح دار(برجسته)

قیمت (تومان) = 85/000                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                  توضیحات =

 

اجرای طرح وسط بصورت گل یا اشکال دیگر

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                           مبنای محاسبه =                                                                       توضیحات =

 

کاشی چند ضلعی

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                          مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

کاشی مسجدی

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

کاشی گل دار ایستاده یا عمودی (به صورت نوار)

قیمت (تومان) = 35/000  مازاد بر کار متر شده                                   مبنای محاسبه = متر طول                                                                  توضیحات = چنانچه ابعاد کاشی و

شکل ظاهری آن از کاشی زمینه جدا باشد.

 

 

دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری،دستمزد کاشی کاری

 

 

 

سرامیک مینیاتوری (دیواری ساده)

قیمت (تومان) = 230/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

سرامیک مینیاتوری (استخر یا حوض)

قیمت (تومان) = 400/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

سرامیک کف (ساده یا آجری) تا ابعاد 70 * 70 یا  80*80

قیمت (تومان) = 140/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

کاشی مینیاتوری استخر و حوض نما به جرم گیر ، لب گرد و پاشورها به صورت روزمزد محاسبه گردد.(توافق روزانه با استادکار)

 

قیمت اجرای سرامیک کف 

 

سرامیک پر سلان (اسلپ) ( 1 * 1 )  ( 60 * 1/20 ) ( 40 * 1/20 )

قیمت (تومان) = 175/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

سرامیک (2/40*1/20)

قیمت (تومان) = 320/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

سرامیک (1/60*80)

قیمت (تومان) = 260/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات = بزرگتر از این اندازه توافقی می باشد

 

سرامیک کف (لوزی) تا ابعاد 70 * 70

قیمت (تومان) = 160/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

 

 

دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری،دستمزد کاشی کاری

 

اجرای سرامیک دیوار

 

سرامیک دیوار (ساده)

قیمت (تومان) = 130/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

سرامیک دیوار (دو طرف شیشه و آینه )

قیمت (تومان) = 180/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

سرامیک دیوار (یک طرف شیشه و آینه )

قیمت (تومان) = 150/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

سرامیک خوابیده و ایستاده راه پله

قیمت (تومان) = 170/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات =

 

 

 

دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری،دستمزد کاشی کاری

 

اجرت نصب

 

نصب در و پنجره و فرم

قیمت (تومان) = 170/000                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                   توضیحات =

 

نصب سنگ اپن

قیمت (تومان) = 200/000                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                   توضیحات =

 

نصب سنگ پله ورودی آشپزخانه

قیمت (تومان) = 130/000                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                   توضیحات =

 

نصب سنگ توالت همکف

قیمت (تومان) = 220/000                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                   توضیحات =

 

نصب سنگ توالت پله دار

قیمت (تومان) = 335/000                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                   توضیحات =

 

نصب سنگ آستانه جلو درب سرویس

قیمت (تومان) = 170/000                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                   توضیحات = طرح ساده

 

نصب فلاش تانک تو کار و تنظیمات بعد از نصب توسط لوله کش

قیمت (تومان) = 295/000                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                   توضیحات =

 

نصب آستانه در (آماده)

قیمت (تومان) = 180/000                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                   توضیحات =

 

اجرا سقف کاذب سرویس ، سنگ یا سرامیک با بتن

قیمت (تومان) = 360/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                                   توضیحات = بدون بتن ریزی  25%  کاهش می یابد

 

نصب جعبه کنتور

قیمت (تومان) = 95/000                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                   توضیحات =

 

 

 

دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری،دستمزد کاشی کاری

 

 

اجرت نصب قرنیز دور ساختمان

 

قرنیز عرض 10 سانتی متر

قیمت (تومان) = 45/000                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                   توضیحات =

 

قرنیز عرض 15 سانتی متر

قیمت (تومان) = 45/000                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                   توضیحات =

 

قرنیز عرض 20 سانتی متر

قیمت (تومان) = 50/000                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                   توضیحات =

 

قرنیز عرض 30 سانتی متر

قیمت (تومان) = 65/000                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                   توضیحات =

 

فارس بر کاشی و سرامیک

قیمت (تومان) = 65/000                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                   توضیحات = هر نبش

 

فارسی بر اسلب

قیمت (تومان) = 115/000                                                           مبنای محاسبه = متر طول                                                                   توضیحات = هر نبش

 

اسکوپ سرامیک اسلب

قیمت (تومان) = 7/000                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                   توضیحات =

 

پین گوه

قیمت (تومان) = 15/000                                                           مبنای محاسبه = متر مربع                                                              توضیحات = در صورت اجرا به هر متر مربع مبلغ 10/000 تومان اضافه می گردد.

 

شیرهای توکار پس از اجرای لوله کش

قیمت (تومان) = 110/000                                                           مبنای محاسبه = عددی                                                                   توضیحات =

 

حقوق بنا و کارگر کاشیکار 

 

دستمزد  بنا کاشی کار

قیمت (تومان) = 950/000                                                           مبنای محاسبه = روزانه                                                                   توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد کارگر کاشی کار(کمک استاد)

قیمت (تومان) = 450/000                                                           مبنای محاسبه = روزانه                                                                   توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

دستمزد کارگر ساده دوغاب ریز

قیمت (تومان) = 400/000                                                           مبنای محاسبه = روزانه                                                                   توضیحات = 

 

در اجرای کف چنانچه ملات خور کف بیش از 5 سانت باشد ، کف سازی به عهده کارفرما می باشد.

 

درآوردن جای کلید و پربز و لوله فاضلاب تا 15 عدد روی کار بوده ، بیش از آن هر عدد 13/000 تومان محاسبه می گردد.

 

اجرای کاشی سرامیک روی ستون های بتنی و فولادی دو برابر محاسبه می گردد.

 

کاشی مینیاتوری استخر و حوض نما به جرم گیر ، لب گرد و پاشورها به صورت روزمزد محاسبه می گردد.( توافق روزانه با استادکار )

 

اجرای سرامیک راه پله تا 10 سانتی متر زیر سقف انجام میگردد،چنانچه 10 سانتی متر باقی به خواسته  کارفرما انجام گیرد،متر طول 101/000 محاسبه می گردد.

 

 

دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری،دستمزد کاشی کاری

 

 

 

توضیحات

نور مخفی و باکس لوازم بهداشتی توافقی می باشد.

کارفرما موظف است مصالح اعم از ماسه،سیمان،کاشی،سرامیک و … را در هر طبقه آماده نماید و به عهده ایشان می باشد.

در صورت بروز هر گون اختلاف و نبود قرارداد ، داوری و قیمت گذاری باکارشناسان خبره انجمن صنفی کارگران ساختمانی می باشد.

چنانچه کارفرما در پایان کار کاشی کاری از اجرای کار سرامیک منصرف شود مبلغ اجرای کاشی کاری دوبله محاسبه می شود.

اجرای کاشی کاری تا ارتفاع 3 متر می باشد.چنانچه بالای 3 متر باشد 25% به مبلغ آن اضافه می شود.

چنانچه کف سازی (بتن کشی) از جانب کاشی کار انجام شود و کارفرما از نصب سرامیک منصرف شود ، ملزم به پرداخت 70 درصد اجرت کار سرامیک می باشد.

کلیه مواردی که در نرخ نامه بصورت توافقی اعلام شده میبایست بین طرفین قرارداد منعقد شود، که طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم الاجرا بوده و انجمن هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

اجرای هرگون کار خارج از تعرفه باید با توافق طرفین انجام پذیرد ، در غیر این صورت ملاک داوری ، نظریه کارشناسان خبره انجمن صنفی کارگران ساختمانی می باشد.

کلیه قیمت های مصوب کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان مربوط به کار درجه یک و در کل استان سمنان قابل اجرا می باشد و بدون مهر انجمن صنفی شهرستان مربوطه فاقد اعتبار می باشد.

حمل مصالح به کارگاه و تقسیم آن در طبقات به عهده کارفرما می باشد.

استادکاران ساختمانی حق کارشناسی و اظهار نظر نسبت به کار یکدیگر را نداشته و کارشناسی می بایست توسط کارشناسان رسمی و یا خبره انجمن کارگران ساختمانی صورت گیرد.

کلیه لوازم مصرفی به عهده کارفرما می باشد.

تامین ابزار ایمنی و بهداشتی با کارفرما می باشد.

اجرای کاشی سرامیک با صلیب به هر متر مربع 15/000 تومان اضافه گردد.

در کارهای روزمزد تامین صبحانه کارگر و استادکار با کارفرما می باشد.

به علت محدودیت وغاب ریزی در زیر سقف اجرای نور مخفی و جای لوازم بهداشتی توافقی می باشد.

 

 

۵ Comments

 1. محسن

  سلام وخسته نباشید .
  قیمتها منصفانه وبه درستی درج گردیده.

  Reply
 2. کیوان حریری

  یک استاد کاشی کار در یک روز چند متر میزنه ؟

  Reply
 3. محمد

  واقعا مفید بود ممنون دستت درد نکند

  Reply
 4. هادی

  خداقوت.این قیمتها خوبه ولی بعضی از اتباع خارجه قیمتها را خراب کردن

  Reply
 5. محمد سادات

  خیلی خوب ومنصفانه

  Reply

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

READ  دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی