0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

دستمزد سنگ کاری ساختمان،هزینه اجرای سنگ کاری،قیمت سنگ کاری و نما ساختمان در سال 1402

 

 

نصب سنگ پله

قیمت (تومان) = 190/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات = درصورت استاندارد بودن

 

نصب سنگ بغل پله شمشیری (40 طولی)

قیمت (تومان) = 190/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

نصب سنگ بغل پله ساده قدی تا زیر سقف

قیمت (تومان) = 220/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

نصب سنگ پله خوابیده تا زیر سقف

قیمت (تومان) = 190/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

نصب سنگ بغل چشم پله

قیمت (تومان) = 205/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات = نصب نبشی با جوشکار می باشد.

 

نصب سنگ کف پاگرد

قیمت (تومان) = 190/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

 

 

دستمزد سنگ کاری ساختمان،هزینه اجرای سنگ کاری،قیمت سنگ کاری و نما ساختمان

 

نما

 

نمای داخلی ساده پارکینگ به صورت خوابیده تا زیر سقف

قیمت (تومان) = 160/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

نمای داخلی پارکینگ بصورت قدی

قیمت (تومان) = 190/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

نمای دیوار حیاط (ساده)

قیمت (تومان) = 160/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

نمای دیوار حیاط (طرح دار)

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات = مطابق نقشه،توافق طرفین و نظریه کارشناس

 

دستمزد اجرای نمای ساختمان

 

نمای اصلی کار به صورت ساده در ساختمان های ویلایی (یک طبقه)

قیمت (تومان) = 160/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

نمای اصلی کار بصورت ساده تا دو طبقه

قیمت (تومان) = 190/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

نمای اصلی کار بصورت ساده تا 3 طبقه

قیمت (تومان) = 220/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

نمای اصلی کار بصورت ساده تا 4 و 5 طبقه

قیمت (تومان) = 260/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

نمای اصلی کار بصورت ساده تا 6 و 7 طبقه

قیمت (تومان) = 290/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات = 

 

انجام سنگ نمای ساده در ساختمان های 7 طبقه به بالا در هر طبقه 10% به ازای هر طبقه به قیمت پایه (6 و 7 طبقه)اضافه می شود.

 

نمای سنگ گیوتین

قیمت (تومان) = 320/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

 

 

دستمزد سنگ کاری ساختمان،هزینه اجرای سنگ کاری،قیمت سنگ کاری و نما ساختمان

 

 

 

سنگ ازاره طولی (قرنیزی) زیر 20 سانتی متر

قیمت (تومان) = 65/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                               توضیحات =

 

سنگ ازاره طولی (قرنیزی) بالی 20 سانتی متر تا 40 سانتی متر

قیمت (تومان) = 80/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                               توضیحات =

 

سنگ درپوش عرض ( 20 * 25 )

قیمت (تومان) = 65/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات =

 

 

نمای اصلی طرح دار

 

متراژ سنگ مصرفی

قیمت (تومان) = 197/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات = فارسی بر جدا محاسبه می شود.پنجره ها کسر می گردد.متراژ محیط باکس از متراژ کلی نما کسر نمی گردد.

 

باکس تا 15 سانتی متر

قیمت (تومان) = 75/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات = فارسی بر جدا محاسبه می شود.پنجره ها کسر می گردد.متراژ محیط باکس از متراژ کلی نما کسر نمی گردد.

 

باکس از 15 تا 30 سانتی منر

قیمت (تومان) = 95/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                               توضیحات = فارسی بر جدا محاسبه می شود.پنجره ها کسر می گردد.متراژ محیط باکس از متراژ کلی نما کسر نمی گردد.

 

باکس از 30 تا 40 سانتی متر

قیمت (تومان) = 130/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات = فارسی بر جدا محاسبه می شود.پنجره ها کسر می گردد.متراژ محیط باکس از متراژ کلی نما کسر نمی گردد.

 

 

 

دستمزد سنگ کاری ساختمان،هزینه اجرای سنگ کاری،قیمت سنگ کاری و نما ساختمان

 

 

 

سنگ کف پارکینگ و حیاط بصورت لوزی

قیمت (تومان) = 190/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

سنگ کف پارکینگ و حیاط بصورت ساده

قیمت (تومان) = 145/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات = 5 سانتی متر کف سازی به عهده سنگ کار است.

 

نصب فرم پنجره در نما

قیمت (تومان) = 145/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                               توضیحات =

 

اسکوپ سنگ 

قیمت (تومان) = 7/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                توضیحات =

 

نصب صراحی با مهار میلگرد درپوش آماده

قیمت (تومان) = 145/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                توضیحات =

 

نصب صراحی با مهار میلگرد و باکس چهارگوش

قیمت (تومان) = 220/000                                                     مبنای محاسبه = عددی                                                توضیحات = نصب باکس چهارگوش در بالای صراحی

 

سنگ کف پارکینگ و حیاط (ابعاد 70 تا 1 متر )

قیمت (تومان) = 205/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

فارسی بر کردن سنگ تراورتن

قیمت (تومان) = 15/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات = هرنبش

 

فارسی بر کردن سایر سنگ ها

قیمت (تومان) = 30/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات = هرنبش

 

 

 

 

دستمزد سنگ کاری ساختمان،هزینه اجرای سنگ کاری،قیمت سنگ کاری و نما ساختمان

 

 

 

 

ابزار زدن سنگ پله

قیمت (تومان) = 25/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات =

 

ابزار زدن سایر سنگ ها

قیمت (تومان) = 20/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات =

 

سنگ کاری ساده در سقف ها

قیمت (تومان) = 580/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

سنگ کاری در طرح های بیضی و دایره

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                     مبنای محاسبه = توافق طرفین                                                توضیحات =

 

سنگ کاری لاشه فرشی

قیمت (تومان) = 220/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

سنگ کاری در ستون ها

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                     مبنای محاسبه = توافق طرفین                                               توضیحات =

 

سنگ کاری فیتیله روی کار

قیمت (تومان) = 65/000                                                     مبنای محاسبه = مترطول                                                توضیحات =

 

نصب سنگ اپن

قیمت (تومان) = 220/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات =

 

نصب سنگ اسلپ

قیمت (تومان) = 25% قیمت فاکتور خرید بابت اجرت نصب دریافت میگردد.                                              توضیحات =

 

نصب سنگ کوبیک (10*10) مکعب

قیمت (تومان) = 160/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات =

 

به کارگیری سنگ های ژوئن دار (مغزی) 15 درصد به مبلغ تعرفه افزایش تعلق می گیرد.

 

دستمزد استادکار و شاگرد سنگ کار

 

دستمزد استاد کار ماهر 

قیمت (تومان) = 950/000                                                     مبنای محاسبه = روزانه                                                توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

دستمزد شاگرد سنگ کار

قیمت (تومان) = 450/000                                                     مبنای محاسبه = روزانه                                                توضیحات = ماهر و آشنا به کار

 

 

دستمزد اجرای آجرنما نسوز و معمولی

 

ساختمان ویلایی و 1 طبقه 

قیمت (تومان) = 290/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات = (اجرا 7*30 چهار بند)

 

ساختمان 2 و 3 طبقه

قیمت (تومان) = 335/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                 توضیحات =  (اجرا 7*30 چهار بند)

 

ساختمان 4 و 5 طبقه

قیمت (تومان) = 375/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                 توضیحات = (اجرا 7*30 چهار بند)

 

ساختمان 6 و 7 طبقه

قیمت (تومان) = 435/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات = از طبقه 7 به بالا به ازای هر طبقه 10% نسبت به قیمت طبقه قبل افزوده میگردد.(اجرا 7*30 چهار بند)

 

اجرای آجر نما با آجر نسوز و معمولی کمتر از 7 سانت

قیمت (تومان) = 350/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات = چهار بند

 

اجرای آجر قزاقی(20*5/5)

قیمت (تومان) = 320/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات = ویلایی و یک طبقه (به ازای هر طبقه نسبت به طبقه قبل 10% افزایش یابد)

 

اجرای آجر هره چینی

قیمت (تومان) = 290/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                توضیحات =

 

 

دستمزد سنگ کاری ساختمان،هزینه اجرای سنگ کاری،قیمت سنگ کاری و نما ساختمان

 

 

اجرای طرح های سینه کفتری و …

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات = دوبل محاسبه می گردد.

 

سنگ و آجر (ترکیبی)

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                مبنای محاسبه =                                                            توضیحات =

 

آجر لعابی

قیمت (تومان) = 290/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                 توضیحات =

 

اجرای ستون آجرنما به صورت مربع

قیمت (تومان) = 290/000                                                     مبنای محاسبه = متر طول                                                 توضیحات = دوبل محاسبه می گردد.

 

اجرای ستون طرح دار 

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                مبنای محاسبه =                                                            توضیحات =

 

اجرای شومینه (هیزمی و گازی)

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                مبنای محاسبه =                                                            توضیحات =

 

اجرای کباب پز

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                                مبنای محاسبه =                                                            توضیحات =

 

دستمزد اجرای آجر فرش

 

آجر فرشی 20*20 با بند کشی

قیمت (تومان) = 290/000                                                مبنای محاسبه = متر مربع                                                       توضیحات =

 

آجر فرشی زیر 20*20 با بند کشی

قیمت (تومان) = 390/000                                                مبنای محاسبه = متر مربع                                                       توضیحات =

 

آجر فرشی لوزی کف 20*20 (فرشی)

قیمت (تومان) = 375/000                                                مبنای محاسبه = متر مربع                                                       توضیحات =

 

اجرای طاق با آجر نما (ساده یا طرح دار)

قیمت (تومان) = توافق طرفین                                            مبنای محاسبه =                                                                  توضیحات =

 

فارسی بر آجر

قیمت (تومان) = 40/000                                                مبنای محاسبه = متر طول                                                         توضیحات =

 

آجر نما بصورت عمودی

قیمت (تومان) = 435/000                                                مبنای محاسبه = متر مربع                                                       توضیحات =

 

 

نحوه متر از عرض*طول به صورت پر محاسبه میگردد. (پنجره های بالای 2*2 کسر می گردد و چهار طرفه متر طول محاسبه می گردد.

نحوه متراژ از پشت سنگ درپوش تا زیر سنگ ازاره.

هره بال و پایین کار به صورت دوبل محاسبه میگردد.

نصب فرم به قیمت سایر رشته ها.

دوغاب ریختن بالای 4 سانت 20% به قیمت نما اضافه می گردد.

کار کردن قاب لوزی در نما دوبل محاسبه می شود.

بند کشی رنگی (سفید-قرمز-زرد و …) 25% به قیمت پایه اضافه میگردد.

 

 

دستمزد سنگ کاری ساختمان،هزینه اجرای سنگ کاری،قیمت سنگ کاری و نما ساختمان

 

توضیحات:

در صورت بروز هر گون اختلاف و نبود قرارداد ، داوری و قیمت گذاری با کارشناسان خبره انجمن صنفی کارگران ساختمانی می باشد.

کلیه کارهای تزئینی روی سنگ توافق طرفین  و نظریه کارشناس ملاک می باشد.

استادکاران ساختمانی حق کارشناسی و اظهار نظر نسبت به کار یکدیگر را نداشته و کارشناسی می بایست توسط کارشناسان رسمی و یا خبره انجمن کارگران ساختمانی صورت گیرد.

کلیه مواردی که در نرخ نامه بصورت توافقی اعلام شده میبایست بین طرفین قرارداد منعقد شود، که طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم الاجرا بوده و انجمن هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

حمل مصالح به کارگاه و تقسیم آن در طبقات به عهده کارفرما می باشد.

کلیه قیمت های مصوب کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان مربوط به کار درجه یک و در کل استان سمنان قابل اجرا می باشد و بدون مهر انجمن صنفی شهرستان مربوطه فاقد اعتبار می باشد.

کلیه لوازم مصرفی به عهده کارفرما می باشد.( صفحه سنگ ، چسب 1،2،3 ،چسب سنگ و …).

در کارهای روزمزد تامین صبحانه کارگر و استادکار با کارفرما می باشد.

تامین ابزار ایمنی و بهداشتی با کارفرما می باشد.

 

سایر مطالب سایت

 

دستمزد بنا و کارگر،دستمزد دیوارچینی و سیمانکاری،دستمزد سفت کاری ساختمان

قیمت اجرای نمای داخل ساختمان

هزینه گچ کاری ساختمان و دستمزد گچ کار،قیمت گچکاری و گچبری

قیمت نصب سنگ پله

دستمزد اجرای اسکلت بتنی و فونداسیون،قیمت اجرای سقف تیرچه بلوک و ستون بتنی

قیمت سنگ کاری 

دستمزد نصب کاشی و سرامیک،قیمت کاشی کاری و سرامیک کاری

قیمت اجرای سنگ تراورتن

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی 

قیمت اجرای آجر نما

دستمزد لوله کشی و نصب لوازم بهداشتی،قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

قیمت اجرای کباب پز

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

READ  دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی،نرخنامه اسکلت فلز