0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

دستمزد بنا و کارگر،دستمزد دیوارچینی و سیمانکاری،دستمزد سفت کاری ساختمان

 

دستمزد بنا و کارگر،دستمزد دیوارچینی و سیمانکاری،دستمزد سفت کاری ساختمان در سال 1402

Wages for builders and workers – Wages for masonry and cementing – Wages for building hardening in 1402

اجرت قالب چینی فونداسیون با آجر و بلوک

و

طاق زنی راه پله

و

دستمزد اجرای آجرنما

و

اجرت دیوار چینی

و

دستمزد بنا و کارگر

قیمت = 125/000 تومان

مبنای محاسبه = متر مربع بنا

توضیحات = زیر 70 سانتی متر

 

قیمت = 160/000 تومان

مبنای محاسبه = متر مربع بنا

توضیحات = از 70 سانتی متر الی 1/20 متر

 

قیمت = 105/000 تومان

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = –

قیمت = 145/000 تومان

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = –

 

قیمت = 100/000 تومان

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = –

 

قیمت = 110/000 تومان

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = –

 

قیمت = 140/000 تومان

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = با سیمان کار شود.

هزینه اجرای آجرنما

دستمزد بنا و کارگر

قیمت دیوار چینی با بلوک

 

دستمزد دیوار چینی با آجر

 

 

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = تا ارتفاع 3 متر

قیمت =

10 سانتی متر = 140/000 تومان

و

25 سانتی متر (یک طرف نما) = 125/000 تومان

و

35سانتی متر (یک طرف نما) = 180/000 تومان

و

35 سانتی متر (دو طرف نما) = 265/000 تومان

و

ارتفاع بالاتر از 3 متر

 

قیمت =

و

35سانتی متر (یک طرف نما) = 230/000 تومان

و

35 سانتی متر (دو طرف نما) = 330/000 تومان

 

قیمت (تومان) = 50/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = تا ارتفاع 3متر

 

قیمت (تومان) = 90/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = شیب بندی- زیر سازی آماده سازی برای ایزوگام

 

 

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = تا ارتفاع ۳ متر
از ارتفاع ۳ به بالا 25 درصد افزایش می یابد.

قیمت ( تومان) =

10 سانتی متر = 80/000

20سانتی متر = 100/000

35 سانتی متر = 155/000 تا ارتفاع 3متر

35 سانتی متر = 195/000 بالاتر از 3 متر

 

 

 

قیمت (تومان) = 35/000

مبنای محاسبه = متر مربع

 

قیمت (تومان ) = 80/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = تا ارتفاع 3 متر . از 3 متر به بالا 30% افزایش دارد.

 

قیمت (تومان ) = 100/000

مبنای محاسبه = مترمربع

توضیحات = تا ارتفاع 3 متر (به بالا 30% افزایش)، با ملات پر شود اگر شن قرمز پر شود 20 درصد کاهش

 

قیمت (تومان ) = 50/000

مبنای محاسبه = متر طول

 

قیمت (تومان ) = 50/000

مبنای محاسبه = متر مربع بتن

توضیحات = قطر ۵ سانتی متر

 

قیمت (تومان ) = 200/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = از ارتفاع 3 متر به بالا 30درصد افزایش دارد

دستمزد بنا و کارگر

و

قیمت اجرای دیوار سفالی

و

اجرت شیب بندی بام

و

هزینه سفت کاری ساختمان

 

قیمت ( تومان ) =

8 تا 10 سانتی متر = 55/000

15 سانتی متر = 70/000

20 سانتی متر = 70/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = بدون هزینه حمل مصالح

 

قیمت ( تومان ) = 65/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = تا قطر ۵ سانتی متر

 

قیمت ( تومان ) = 100/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = تا قطر ۵ سانتی متر

 

قیمت ( تومان ) = 90/000

مبنای محاسبه = متر طول

 

قیمت ( تومان ) = 195/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = کمتر از یک ، یک متر محاسبه می شود

 

قیمت ( تومان ) = 320/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = با عرض 50

 

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = از یک طبقه به بالا روی داربست 20 درصد افزایش می یابد . سیمان چسب استخر مشابه رویه محاسبه می شود.

قیمت ( تومان ) =

رویه کشی سیمان پشت کار = 30/000

رویه کشی سیمان نما = 40/000

 

 

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = نبش و کنج باید شمشه کش و تراز باشد. از یک طبقه به بالا روی داربست 20 درصد افزایش می یابد

قیمت ( تومان ) =

آستر کشی سیمان پشت کار = 50/000

آستر کشی سیمان نما = 65/000

 

 

قیمت ( تومان ) = 35/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = بدون زیرسازی

 

 

قیمت ( تومان ) = 30/000

مبنای محاسبه = متر مربع

 

 

قیمت ( تومان ) = 35/000

مبنای محاسبه = متر مربع

 

قیمت ( تومان ) = 110/000

مبنای محاسبه = متر مربع

دستمزد بنا و کارگر

و

قیمت اجرای کاه گل بام و نما

و

اجرت سیمانکاری زیر سقف

و

هزینه سفت کاری ساختمان

 

قیمت ( تومان ) =

100/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات =

 

قیمت ( تومان ) = 55/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات =

 

قیمت ( تومان ) = 70/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = شمشه کشی تا 3 متر

 

قیمت ( تومان ) = 55/000

مبنای محاسبه = متر مربع

 

قیمت ( تومان ) = 350/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات =

 

قیمت ( تومان ) = 140/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات =

 

مبنای محاسبه = متر طول

توضیحات =

قیمت ( تومان ) =

350/000

 

 

مبنای محاسبه =

توضیحات =

قیمت ( تومان ) =

توافق طرفین

 

 

قیمت ( تومان ) = 310/000

مبنای محاسبه =

توضیحات = بدون بند کشی (تا 3 متر به بالا 20% افزایش)

 

 

قیمت ( تومان ) = 70/000

مبنای محاسبه =

توضیحات = تا 3 متر به بالا 20% افزایش

 

 

قیمت ( تومان ) = 55/000

مبنای محاسبه =

توضیحات = مخلوط کردن آب ، آهک ، شن ، پر کردن پی

 

قیمت ( تومان ) = 125/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = ساده بدون رنگ و رویه

 

قیمت ( تومان ) = 280/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = با رنگ و سیمان سفید

 

قیمت ( تومان ) = 420/000

مبنای محاسبه = متر طول

توضیحات =

دستمزد بنا و کارگر

و

دستمزد اجرای دیوار سفالی

و

اجرت شیب بندی بام

و

هزینه سفت کاری ساختمان

 

قیمت ( تومان ) = 65/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = شامل خاک ریزی و درآوردن شیب پشت بام ، آماده ی سیمان کردن

 

قیمت ( تومان ) = 80/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = برای سقف سوم تا پنجم به بالا 30% افزایش

 

قیمت ( تومان ) = 400/000

مبنای محاسبه = عددی

 

قیمت ( تومان ) = 160/000

مبنای محاسبه = عددی

 

قیمت ( تومان ) = 180/000

مبنای محاسبه = عددی

 

قیمت ( تومان ) = 180/000

مبنای محاسبه = متر مربع

 

قیمت ( تومان ) = توافق طرفین

مبنای محاسبه = متر مربع

 

قیمت ( تومان ) = 75/000

مبنای محاسبه = متر طول

توضیحات = (آستر و رویه)

 

قیمت ( تومان ) = 420/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات =

 

قیمت ( تومان ) = 120/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = شامل آستر و رویه

 

قیمت ( تومان ) = 30/000

مبنای محاسبه = متر مربع

توضیحات = –

 

قیمت ( تومان ) = 950/000

مبنای محاسبه = روزانه

توضیحات = مخاطب اصلی کارفرما

 

قیمت ( تومان ) = 450/000

مبنای محاسبه = روزانه

توضیحات = ماهر و آشنا به کار

توضیحات

در صورت هر گونه اختلاف ، کار انجام شده توسط کارشناس خبره انجمن مورد برسی قرار گرفته ، نوع کار و قیمت آن تعیین می گردد.

و

مواردی که در نرخ نامه بصورت توافقی اعلام شده میبایست بین طرفین ، قرارداد منعقد که طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم الاجرا بوده و انجمن

هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

و

کلیه قیمت های مصوب کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان سمنان مربوط به کار درج یک است و بدون مهر انجمن صنفی مربوطه فاقد

اعتبار می باشد.

و

حمل مصالح به کارگاه و تقسیم آن در طبقات به عهده کارفرما می باشد.

و

استادکاران ساختمانی حق کارشناسی و اظهار نظر نسبت به کار یکدیگر را نداشته و کارشناسی می بایست توسط کارشناسان رسمی و یا خبره

دادگستری و انجمن کارگران ساختمانی صورت گیرد.

و

تامین ابزار ایمنی و بهداشتی با کارفرما می باشد.

و

در کارهای روزمزد تامین صبحانه کارگر و استادکار با کارفرما می باشد.

۲ Comments

  • کلبه آنلاین

   سلام به شما بازدید کننده محترم

   متشکرم

   باعث افتخار ماست که محتواها نظر مثبت شما را جلب کرده.

   Reply

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *