0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

 

Steel frame construction wages, building steel frame construction cost, metal frame price list

 

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز در سال 1402

 

دستمزد اجرای راه پله فلزی

 

آهن ریزی خرپشته های رفت و برگشت

قیمت (تومان) = 4/200/000                                     مبنای محاسبه =                                                   توضیحات = به صورت شمشیری

 

آهن ریزی خرپشته های معمولی

قیمت (تومان) = 3/080/000                                     مبنای محاسبه =                                                   توضیحات = 

 

ساخت و نصب شمشیری با یک طرف پلیت جان ، هر رفت

قیمت (تومان) = 1/680/000                                     مبنای محاسبه = هر رفت 2 تا شمشیری                                          توضیحات = 

 

ساخت و نصب شمشیری با دو طرف پلیت ، هر رفت

قیمت (تومان) = 2/015/000                                     مبنای محاسبه = هر رفت 2 تا شمشیری                                    توضیحات = در صورتی که پلیت آماده باشد.

 

ساخت و نصب شمشیری با سه طرف پلیت ، هر رفت

قیمت (تومان) = 2/350/000                                     مبنای محاسبه = هر رفت 2 تا شمشیری                                                  توضیحات = 

 

ساخت و نصب شمشیری با چهار طرف پلیت ، هر رفت

قیمت (تومان) = 2/690/000                                     مبنای محاسبه = هر رفت 2 تا شمشیری                                                  توضیحات = 

 

زدن ناودانی یا نبشی روی شمشیرها جهت ریختن بتن ، هر رفت

قیمت (تومان) = توافقی                                             مبنای محاسبه =                                                                توضیحات = 

 

آهن ریزی جلوی آسانسور و نصب آهن بغل آسانسور جهت جدا کردن آسانسور از راه پله

قیمت (تومان) = 670/000                                     مبنای محاسبه = عددی                                                 توضیحات = 

 

 

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

 

آهن ریزی پشت آسانسور

قیمت (تومان) = 670/000                                     مبنای محاسبه = هر طبقه                                                 توضیحات = 

 

برش پلیت جهت تقویت شمشیری راه پله هر عدد

قیمت (تومان) = 110/000                                     مبنای محاسبه = عددی                                                 توضیحات = 

 

در صورت مناسب نبودن جای پلیت های داخل ستون یا پودر با نظر مهندس ناظر

قیمت (تومان) = توافقی                                  مبنای محاسبه =                                                           توضیحات = 

 

اضافه کردن پلیت روی پلیت مبلغ

قیمت (تومان) = 90/000                                     مبنای محاسبه = عددی                                                 توضیحات = 

 

نصب لوربوت 4 سوراخ مبلغ با سوراخ کاری و نصب

قیمت (تومان) = 420/000                                     مبنای محاسبه = عددی                                                توضیحات = 

 

نصب لوربوت 2 سوراخ مبلغ با سوراخ کاری و نصب

قیمت (تومان) = 185/000                                     مبنای محاسبه = عددی                                                 توضیحات = 

 

زدن کمربند یا نبشی و تسمه مبلغ تا ارتفاع ستون

قیمت (تومان) = 700/000                                     مبنای محاسبه = عددی                                                  توضیحات = 

 

در صورت حذف پودر کنار راه پله و اجرای آن با IPE مبلغ

قیمت (تومان) = توافقی                                     مبنای محاسبه =                                                               توضیحات = 

 

در صورت حذف پودر کنار راه پله و اجرای آن با CPE مبلغ

قیمت (تومان) = توافقی                                     مبنای محاسبه =                                                               توضیحات = 

 

 

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

 

 

 

دستمزد اجرای وال پست

 

ساخت و نصب وال پست با نبشی 4 و میلگرد وادار 8 یا 12 و نصب با 2 میلگرد 12 بالا و 2میلگرد 12 پایین و کله پایین و بالا با نبشی 4 به ارتفاع 3 متر

قیمت (تومان) = 30/000                                     مبنای محاسبه = متر طول نبشی ورود به کارگاه                                                  توضیحات = 

 

در صورت نصب بودن صفحه داخل پودر یا ستون ها

قیمت (تومان) = 20/000                                     مبنای محاسبه = متر طول نبشی ورود به کارگاه                                                 توضیحات = 

 

ساخت و نصب وال پست با نبشی 5 و میلگرد خرپایی وادار با میلگرد 14 و نصب آن با میلگرد دو تا بالا 12 و دو تا پایین 12

قیمت (تومان) = 45/000                                     مبنای محاسبه = متر طول نبشی ورود به کارگاه                                                  توضیحات = 

 

در صورت نصب بودن صفحه داخل پودر یا ستون ها

قیمت (تومان) = 30/000                                     مبنای محاسبه = متر طول نبشی ورود به کارگاه                                                 توضیحات = 

 

ساخت و نصب وال پست از ارتفاع 3 متر به بالا و بستن کمر کشهای  دهانه های بزرگ با نبشی 4 و میلگرد 10 و 12

قیمت (تومان) = 50/000                                     مبنای محاسبه = متر طول نبشی ورود به کارگاه                                                  توضیحات = 

 

ساخت و نصب وال پست از ارتفاع 3 متر به بالا و بستن کمر کشهای  دهانه های بزرگ با نبشی 5 و میلگرد خرپایی با میلگرد 14

قیمت (تومان) = 70/000                                     مبنای محاسبه = متر طول نبشی ورود به کارگاه                                                  توضیحات = 

 

دستمزد اجرای وال پست

 

وال پست جان پناه برای پشت بام تا ارتفاع 1/50 و نبشی کشی کلاف دور پشت بام و مهار پشت وال پست

قیمت (تومان) = 50/000                                     مبنای محاسبه = متر طول نبشی ورود به کارگاه                                                  توضیحات = 

 

نصب قوطی وال پست

قیمت (تومان) = 350/000                                              مبنای محاسبه = عددی                                                                     توضیحات = 

 

نصب صفحه 2 سوراخ با رول بلت 12 و 10 یکی در پایین و یکی در بالا برای نصب قوطی وال پست بصورت کامل

قیمت (تومان) = 140/000                                                 مبنای محاسبه = عددی                                                                  توضیحات = 

 

نصب بست بغل ستون ها جهت اجرای میلگرد با پیچ و رول پلاک 8 ،نصب هر پست

قیمت (تومان) = 15/000                                                  مبنای محاسبه = عددی                                                                  توضیحات = 

 

 

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

 

 

دستمزد اجرای خرپشته ، اسکلت ، کنسول ، سازه نگهبان

 

اجرای خرپشته کمتر از 4 متر با APE (14،16،18)

قیمت (تومان) = 4/620/000                                                 مبنای محاسبه = عددی                                                                  توضیحات = 

 

اجرای خرپشته با پل CPE و IPE برای کش های فرعی بالای 4 متر

قیمت (تومان) = 6/160/000                                                 مبنای محاسبه = عددی                                                                  توضیحات = 

 

جوشکاری CPE هر شاخه در کار اسکلت تنی جدا محاسبه می شود

قیمت (تومان) = 350/000                                                 مبنای محاسبه = عددی                                                                  توضیحات = 

 

نصب ستون اضافه در خرپشته به ارتفاع خرپشته

قیمت (تومان) = 560/000                                                 مبنای محاسبه = عددی                                                                  توضیحات = 

 

اضافه کردن طول خرپشته در امتداد آهنهای اجرا شده

قیمت (تومان) = 140/000                                                 مبنای محاسبه = متر مربع                                                                 توضیحات = 

 

دستمزد اجرای خرپشته ، اسکلت ، کنسول ، سازه نگهبان

 

اضافه کردن بالکن یا انباری داخل باکس راه پله کنار رفت آخر راه پله

قیمت (تومان) = 280/000                                                 مبنای محاسبه = عددی                                                                  توضیحات = 

 

اضافه کردن کنسول در طبقات ساختمان بدون نصب ستون با یک دستک ساده

قیمت (تومان) = 350/000                                                 مبنای محاسبه = مترمربع                                                                  توضیحات = 

 

اضافه کردن کنسول در طبقات ساختمان بدون نصب ستون با یک دستک ساده (در صورت استفاده از دو دستک به صورت بادبند)

قیمت (تومان) = 700/000                                                 مبنای محاسبه = مترمربع                                                                  توضیحات = 

 

نصب و ساخت ستون دوبل و انداختن کش بغل ستون با IPE

قیمت (تومان) = 7/000                                                 مبنای محاسبه = کیلویی                                                                  توضیحات = 

 

جوشکاری ساده اسکلت بدون تست جوش

قیمت (تومان) = 7/000                                                 مبنای محاسبه = کیلویی                                                                  توضیحات = 

 

جوشکاری ساده اسکلت با تست جوش

قیمت (تومان) = 10/000                                                 مبنای محاسبه = کیلویی                                                                  توضیحات = 

 

 

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

 

 

جوشکاری ساده اسکلت با جوش نفوذی و کله گاوی

قیمت (تومان) = 15/000                                                 مبنای محاسبه = کیلویی                                                                  توضیحات = 

 

ساختمان های بازسازی

قیمت (تومان) = توافقی                                                 مبنای محاسبه =                                                                           توضیحات = 

 

سازه نگهبان کنار دیوار همسایه نصب به صورت تک آهن

قیمت (تومان) = 5/000                                                 مبنای محاسبه = کیلویی                                                                  توضیحات = 

 

جمع کردن سازه نگهبان کنار دیوار همسایه

قیمت (تومان) = 2/000                                                 مبنای محاسبه = کیلویی                                                                  توضیحات = 

 

سازه نگهبان کنار دیوار همسایه به صورت دوبل و چند مرحله ای

قیمت (تومان) = 10/000                                                 مبنای محاسبه = کیلویی                                                                  توضیحات = 

 

نصب سازه نگهبان دور گود با قوطی و ورق یا فنس جهت حفاظت گود

قیمت (تومان) = 115/000                                                 مبنای محاسبه = مترمربع                                                                  توضیحات = 

 

ساخت و نصب ستون 3 متری داخل طبقات هر ستون به صورت قوطی

قیمت (تومان) = 700/000                                             مبنای محاسبه = عددی                                                   توضیحات = اگ تیرآهن دوبل شود 10% افزایش

 

ساخت و نصب نیم ستون هر نیم ستون

قیمت (تومان) = 460/000                                                 مبنای محاسبه = عددی                                                                 توضیحات = 

 

برشکاری با هوا برش در صورت تمیز بودن جای برش و جابجا نکردن آهن تا ارتفاع 3 متر هر سر برش

قیمت (تومان) = 25/000                                                 مبنای محاسبه = عددی                                                                  توضیحات = 

 

نصب حفاظ دور آسانسور و وسط راه پله با میلگرد ، هر طبقه

قیمت (تومان) = 350/000                                                 مبنای محاسبه = هر طبقه                                                             توضیحات = 

 

کارگر جوشکار به صورت روزمزد

قیمت (تومان) = 350/000                                                 مبنای محاسبه = روزانه                                                                  توضیحات = 

 

 

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

 

 

دستمزد اجرای شاسی کشی

 

شاسی ساده با نبشی و میلگرد و بدون رابیس کیلویی

قیمت (تومان) = 30/000                                                 مبنای محاسبه = کیلویی                                                                  توضیحات = 

 

شاسی ساده با قوطی و میلگرد و بدون رابیس کیلویی

قیمت (تومان) = 20/000                                                 مبنای محاسبه = کیلویی                                                                  توضیحات = 

 

شاسی ساده با قوطی و نبشی بصورت باکس مربع یا مستطیل

قیمت (تومان) = توافقی                                                  مبنای محاسبه =                                                                          توضیحات = 

 

شاسی کشی با قوس و هلال

قیمت (تومان) = 390/000                                                 مبنای محاسبه = متر طول قوسی و هلال                                            توضیحات = 

 

شاسی کشی طرح دار

قیمت (تومان) = 250/000                                                 مبنای محاسبه = متر طول طرح                                                            توضیحات = 

 

میلگرد کوبی هر سوراخ با میلگرد 12 یا 14

قیمت (تومان) = 7/000                                                      مبنای محاسبه = عددی                                                                  توضیحات = زیر 50 عدد توافقی

 

اگر در شاسی کشی از آهن و ناودانی استفاده شود مثل اسکلت محاسبه می شود.

 

شاسی کشی آسانسور با نبشی 6 متری 8 یا 10 و ناودانی 8

قیمت (تومان) = 1/365/000                                                 مبنای محاسبه = هر طبقه                                                                  توضیحات = 

 

نصب پله گرد

قیمت (تومان) = 7/000/000                                                 مبنای محاسبه = هر طبقه                                                               توضیحات = 

 

هزینه خم کردن آهن و نصب در محل کار به صورت برش دستی بدون مصالح

قیمت (تومان) = 4/900/000                                              مبنای محاسبه = هر طبقه                                    توضیحات = اجرای وید جدا و توافقی محاسبه می شود.

 

 

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

 

توضیحات

راه پله های پخ 30% به قیمت کل راه پله اضافه می شود.

راه پله های لوزی 50% به قیمت کل راه پله اضافه می شود.

پلیت شمشیری بلند پشت آسانسور مبلغ 30% به پله اضافه می شود.

بابت مشخص کردن جای پلیت ها در صورتی که کار را شخص دیگری انجام دهد،مبلغ 420/000 تومان هر طبقه دریافت می شود.

پلیت ها و نبشی ها و همه ملزومات باید آماده تحویل پیمانکار شود.

جوشکاری راه پله با یک نبشی 12*12*12 زیر سری و یک نبشی 10*10*10 روی آهن و یک نبشی 8*8*8 داخل جان و پلیت تقویت زیر و رو و جان 8*20*10 میل می باشد.در صورت اضافه شدن تعداد نبشی ها بابت هر نبشی مبلغ 90/000 تومان به مبلغ کل اضافه می شود.

توضیحات

در صورت نیاز به جرثقیل و داربست هزینه آن با کارفرما می باشد و در صورت تهیه نکردن جرثقیل هزینه جرثقیل به مبلغ کل اضافه می شود.

تهیه مصالح مصرفی شامل الکترود و صفحه سنگ و بالابر و چسب سیم و … به عهده کارفرما می باشد.

در صورت نیاز به تخته چوبست و نردبان تهیه آن با کارفرما می باشد.

هزینه انتقال مصالح داخل طبقات به عهده کارفرما می باشد.

در پشت بام حتما باید صفحه پلیت داخل بتن نصب باشد هم برای وال پست و هم برای مهار پشت آن.

کلیه قیمت ها جهت کار در شهر شاهرود می باشد و برای کار در اطراف باید هزینه ایاب و ذهاب به مبلغ فوق اضافه شود.

 

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

 

 

نصب پریز برق و شیر آب داخل طبقات به عهده کارفرما می باشد.

هزینه انتقال مصالح داخل طبقات به عهده کارفرماست.

کمتر از 10 عدد وال پست 10 عدد حساب می شود.

جوشکاری یک استادکار ، ساعتی 195/000 تومان.در صورت استفاده از کارگر یا استادکار بیشتر هزینه آنها به مبلغ کل کار اضافه می شود.

در صورت کار ساعتی زیر 8 ساعت مبلغ یک روز کار، یعنی 8 ساعت کا محاسبه می شود.

اسکلت زیر یک تن ، یک تن محاسبه می شود.

شاسی که عرض آن از یک متر کمتر باشد یک متر محاسبه می شود.

کلیه تو رفتگی ها و برآمدگی ها کنار هم محاسبه می شود.

توضیحات

در صورت توپر حساب کردن شاسی باید پیمانکار به کارفرما اعلام و توافق کنند.

ارتفاع بالای 5 طبقه 30% افزایش قیمت از طبقه 5 به بالا حساب می شود.(جهت شاسی کشی ها)

هزینه نورد کارخانه و محل به عهده ی کارفرما می باشد.

در صورت نزدن دوربین خطای ایجاد شده به عهده کارفرما می باشد.

در صورت استفاده از آهن دسته دوم کارفرما باید آهن ها را تمیز تحویل پیمانکار بدهد.

پیمانکار موظف است که مطالب زیر را به کارفرما بگوید و او را توجیه کند.

استفاده از آهن دو تیکه یا دست دوم یا آهن با سایز پایینتر یا آهن ناهمخوان باعث کج شدن یا نا شاقول شدن یا شکم کردن یا جوش خوردن بی کیفیت می شود.

در صورت نزدن پلیت داخل جان شمشیری هنگام نصب راه پله شمشیری ها پیچیده قرار می گیرند.

 

 

دستمزد اجرای اسکلت فلزی،هزینه ساخت اسکلت فلزی ساختمان،نرخنامه اسکلت فلز

 

 

 

جوشکار موظف است قبل از اجرای کار با کارفرما قرارداد بسته و نقشه های اجرایی را کامل تحویل بگیرد.بیمه ساختمان را چک کند.در صورت نداشتن بیمه مسئولیت ساختمانی ، کلیه عواقب اتفاق افتاده به عهده کارفرما بوده و باید داخل قرارداد ذکر شود.

در صورت شروع به کار جوشکار اگر کارفرما یا مهندس ناظر یا شهرداری کا را به هر دلیلی بخواباند ،مزد یک روز کار جوشکار ونیروهای آن را به جوشکار پرداخت کند.

هر گونه تغییر در نقشه ها در حین کار،کارفرما موظف است کلیه خسارت وارده شده را به پیمانکار پرداخت کند.

در صورت بروز هر گون اختلاف و نبود قرارداد ، داوری و قیمت گذاری باکارشناسان خبره انجمن صنفی کارگران ساختمانی می باشد.

کلیه مواردی که در نرخ نامه بصورت توافقی اعلام شده میبایست بین طرفین قرارداد منعقد شود، که طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ و لازم الاجرا بوده و انجمن هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

توضیحات

اجرای هرگونه کار خارج از تعرفه باید با توافق طرفین انجام پذیرد ، در غیر این صورت ملاک داوری ، نظریه کارشناسان خبره انجمن صنفی کارگران ساختمانی می باشد.

کلیه قیمت های مصوب کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان مربوط به کار درجه یک و در کل استان سمنان قابل اجرا می باشد و بدون مهر انجمن صنفی شهرستان مربوطه فاقد اعتبار می باشد.

استادکاران ساختمانی حق کارشناسی و اظهار نظر نسبت به کار یکدیگر را نداشته و کارشناسی می بایست توسط کارشناسان رسمی و یا خبره دادگستری و انجمن کارگران ساختمانی صورت گیرد.

تامین ابزار ایمنی و بهداشتی با کارفرما می باشد.

در کارهای روزمزد تامین صبحانه کارگر و استاد کار با کارفرما می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

READ  قیمت اجرای سقف شیروانی،هزینه نصب ایرانیت،دستمزد ساخت آلاچیق