0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
دستمزد سنگ کاری ساختمان،هزینه اجرای سنگ کاری،قیمت سنگ کاری و نما

دستمزد سنگ کاری ساختمان،هزینه اجرای سنگ کاری،قیمت سنگ کاری و نما

دستمزد سنگ کاری ساختمان،هزینه اجرای سنگ کاری،قیمت سنگ کاری و نما ساختمان در سال 1402     نصب سنگ پله قیمت (تومان) = 190/000                                                     مبنای محاسبه = متر مربع                                                توضیحات = درصورت...