09191742207___09022324500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر

دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر     دستمزد کارگر و استادکار،حق الزحمه کارگران و استادکاران ساختمانی،حقوق کارگر در سال 1401     حق الزحمه آرماتوربندی   دستمزد آرماتوربندی دستمزد استادکار ماهر و نقشه...