0902_2324_500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی

دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی

دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی   Sewage well drilling wage, well drilling union rate, base wage in 1402   دستمزد حفر چاه فاضلاب،نرخ اتحادیه حفر چاه،دستمزد مقنی در سال 1402   تیره چاه (در صورتی که انباری داشته باشد) قیمت (تومان) =...