09191742207___09022324500 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
ساختمان بتنی چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع واقع در شاهرود

ساختمان بتنی چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع واقع در شاهرود

ساختمان بتنی چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع واقع در شاهرود   ساختمان بتنی چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع واقع در شاهرود   اجرای سقف تیرچه بلوک ساختمان چهار طبقه با متراژ 200 متر مربع Concrete building نوع پروژه واجرامحل پروژهتوضیحات اجرای اسکلت ساختمان بتنی...