0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
اجرای اسکلت بتن با متراژ 40 مترمربع در روستای دهملای شاهرود

اجرای اسکلت بتن با متراژ 40 مترمربع در روستای دهملای شاهرود

اجرای اسکلت بتن با متراژ 40 مترمربع در روستای دهملای شاهرود اجرای اسکلت ساختمان بتنی با متراژ 40 مترمربع Execution of concrete skeleton with an area of 40 square meters in Dehmalay village of Shahroud   نوع پروژه و اجرامحل پروژهتوضیحات اجرای اسکلت ساختمان بتنی با...
اجرای فونداسیون و ستون بتن آرمه در روستای دهملای شاهرود

اجرای فونداسیون و ستون بتن آرمه در روستای دهملای شاهرود

اجرای فونداسیون و ستون بتن آرمه در روستای دهملای شاهرود   اجرای فونداسیون و ستون بتن آرمه Execution of reinforced concrete foundations and columns     نوع پروژه و اجرامحل پروژهتوضیحات اجرای فنداسیون و ستون بتنی در روستای دهملای شاهروداجرای پروژه های بتنی...
پروژه اجرای سقف بتن آرمه با متراژ 100 متر مربع در روستای دهملای شاهرود

پروژه اجرای سقف بتن آرمه با متراژ 100 متر مربع در روستای دهملای شاهرود

پروژه اجرای سقف بتن آرمه با متراژ 100 متر مربع در روستای دهملای شاهرود پروژه اجرای سقف بتن پروژه اجرای سقف بتن-اجرای سقف بتنی-اجرای سقف تیرچه بلوک-اجرای سقف تیرچه یونولیت Concrete roof construction project نوع و اجرامحل کارتوضیحات اجرای سقف بتن آرمه در روستای دهملای...
اجرای اسکلت بتن با 6 سقف و متراژ 250 متز مربع در شهر شاهرود

اجرای اسکلت بتن با 6 سقف و متراژ 250 متز مربع در شهر شاهرود

اجرای اسکلت بتن با 6 سقف و متراژ 250 متز مربع در شهر شاهرود اجرای اسکلت بتن با 6 سقف در شاهرود Skeleton execution     نوع پروژه و اجرامحل پروژهتوضیحات ساختمان بتنی با 6 سقف متراژ 250 متر مربع در شاهرود اجرای ساختمان های بتنی مطابق نقشه و تایید مهندس ناظر...
فونداسیون،ستون و سقف بتنی یک ساختمان 100متری در شهرک ذولفقارشاهرود

فونداسیون،ستون و سقف بتنی یک ساختمان 100متری در شهرک ذولفقارشاهرود

فونداسیون،ستون و سقف بتنی یک ساختمان 100متری در شهرک ذولفقارشاهرود   اجرای فونداسیون،ستون و سقف بتنی ساختمان یک طبقه 100متری   Concrete foundation, column and roof     نوع پروژه واجرامحل پروژهتوضیحات اجرای فونداسیون،ستون و سقف بتنی از یک ساختمان با...