0902_919_1819 اجرای پروژه های بتنی،اجرای فونداسیون سوله و اسکلت آهن info@kolbehonline.ir
قرارداد اجرای اسکلت بتن-نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی-تعهدات کارفرما و پیمانکار

قرارداد اجرای اسکلت بتن-نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی-تعهدات کارفرما و پیمانکار

قرارداد اجرای اسکلت بتن-نمونه قرارداد اجرای اسکلت بتنی-تعهدات کارفرما و پیمانکار برگه اول باسمه تعالی  « قرارداد اجرای اسکلت بتن »   قرارداد حاضر جهت اجرای اسکلت بتنی ساختمان تجاری یا مسکونی که در تاریخ       /       /         بین...